سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، .
 |  | English |  | homepage | Today:


دانشمندان دانشگاه ویسکانسین موفق به تولید سلولهای شبکیه
چشم انسان از سلولهای بنیادی پوست شدند

یک تیم از دانشمندان از دانشکده پزشکی وسلامت عمومی موفق شدند چندین نوع از سلولهای شبکیه چشم را از دو نوع سلول بنیادی(stem  cell) رشد دهند.این موضوع پیشنهادی است که در آینده اسیبهای شبکیه چشم میتواند توسط رشد سلولها از پوست خود بیمار تعمیر شود. یک تیم از دانشمندان به رهبری David Gamm(استادیار چشم پزشکی وعلوم تصویری)وJason Meyer(پژوهشگر)موفق شدند چندین نوع ازسلولهای شبکیه چشم را از دو نوع سلول بنیادی رشد دهند.


به زودی ،اکنشافات مدلهای آزمایشگاهی برای مطالعه شرایط ژنتیکی مرتبط با بیماریهای چشمی منجر خواهد شد وغربالگری داروهای جدید برای درمان این شرایط ومیزان پیشرفت درمان چشم انسان صورت میگیرد.
تیم تحقیقاتی
Waisman Centerبه سرپرستی David GammوJanson Meyer این اکتشافاتشان را در چاپ 24 آگوست Proceding of the  Nathonal of sciences اعلام کردند.
Gamm می گوید:این یک گام مهم پیشرونده برای ماست بطوریکه نه تنها سلوهای شبکیه چشمی را که میتوانند از سلولهای ips (سلولهای بنیادی القایی) انسانی (مورد استفاده در یافته های Wisconsin)مشتق شوند را تایید میکند بلکه همچنین نشان میدهد که چقدر این روند شبیه نمو سلولهای شبکیه چشم نرمال انسان است.
Gammگفت :تحقیقات درباره سلولهای بنیادی از دیر باز در UW-Madisonانجام گرفته است.
James Thomson(عضو دانشکده پزشکی وسلامت عمومی ومدیر طب ترمیمی در Morgridge Institute for Reserch در دانشگاه UW-Madison)اعلام کرد که او سلولهای بنیادی انسانی از پوست در نوامبر2007تحت عنوان سلولهای بنیادی القایی(induced pluripotent stem)تولید کرده است.
Su-Chun Zhang(استاد اناتومی UW-Madisonوپژوهشگر Waisman)در میان اولین تولید کننده های سلولهای عصبی از سلولهای بنیادی جنینی بود .
همچنین
Zhangیکی از اعضای گروه مطالعه شبکیه چشم آزمایشگاه Gammبوده است.
Meyer می گوید :پروژه شبکیه چشم با استفاده از سلولهای بنیادی جنینی آغاز شد با این حال به محض اینکه آنها به سلولهای iPSدسترسی پیدا کردند از آنها هم استفاده کردند .نهایتا این گروه توانست انواع مختلفی از سلولهای شبکیه چشم را با استفاده از انواع سلوهای بنیادی رشد دهند که این با یک جمعیت بسیار غنی از سلولهای ابتدایی که پتانسیل تبدیل به شبکیه چشم را داشتند همراه بود .این نکته مهم است که به طور اولیه در این فرایند از آلودگی سلول کا سته شود .
در تکوین نرمال انسان،پنج روز بعد از لقاح، سلولهای بنیادی جنینی شروع به تمایز به انواع سلولهای  تخصص یافته تر می کنند.تکوین شبکیه چشم از یک گروه از سلولهایی است که در جریان اولین مراحل تکوین سیستم عصبی ایجاد میشود.
تیم
Wisconsinسلولهایی را از پوست گرفتند واینها را به سلولهایی مشابه سلولهای بنیادی جنینی تبدیل کردند سپس انها به انواع سلولهای شبکیه چشم تکوین  پیدا کردند.این یکی از وسیعترین موضوعات سیستمهای  سلولی برای مطالعه همه حوادث کلیدی است که منجر به تولید سلولهای عصبی تخصص یافته می شود.
Meyerمیگوید :این موضوع را میتوان به عنوان یک اصل برای مکانیزمهایی که توسط آن سلولهای شبکیه چشم انسان تولید میشود به کار برد.
به دلیل اینکه این گروه در استفاده از سلولهای
iPSموفق بودند آنها انتظار داشتند که این پیشرفت منجر شود به مطالعه جزییات تکوین شبکیه چشم وشرایط درمانی شود که از نظر ژنتیکی با هم مطابقت داشته باشند.به عنوان مثال پوست یک بیمار با بیماری retinitis pigmentosa میتواند به سلولهای iPS  مجددا برگردانده شود سپس سلولهای شبکیه چشم حاصل از این سلولها به محققین اجازه میدهد تا یک حجم وسیع از داروهای قوی را  برای بهبود یا درمان این  بیماری استفاده کنند در غیر این صورت در برخی از مواقع چشم پزشکها قادرند شبکیه چشم را با رشد سلولهای ترمیمی یا رشد یافته از پوست بیمار ترمیم کنند.
در اوایل سال 2009 دانشمندان دانشگاه واشنگتن نشان دادند که سلولهای بنیادی جنینی اتسان قادرند جایگزین سلولهای شبکیه چشمی شوند که در جریان بیماری در موش از دست رفته بودند.
Meyerمیگوید :ما قادریم تعداد قابل توجهی از سلولهای رسپتورهای نوری ودیگر انواع سلولهای شبکیه چشم را با استفاده از این سیستم در بسیاری از بیماریها که از دست رفته اند تولید کنیم.
رسپتورهای نوری سلولهای حساس به نوری هستند که نور را  جذب میکنند و تصاویر را به صورت یک سیگنال الکتریکی به مغز ارسال میکنند .این تیم موفقیتهای مشابهی در تولید انواع سلولهای شبکیه چشم تخصص یافته از سلولهای بنیادی جنینی با توجه به شباهتهایی که بین سلولهای بنیادی جنینی و
iPSاست داشته اند.با این حال Gamm تاکید میکند که در اینجا اختلافاتی بین این انواع سلولی وجود دارد .برای فهم پتانسیل ومحدودیتهای این سلولها نیازمند کار بیشتری هستیم.
دیگر اعضاء تیم تحقیقاتی مرکز
Waismanکه در این مطالعه شرکت کردند شامل:Elizabeth Capowski ,Lynda Wright, Kyle Wallace,Rebecca Shearer ,Erin McMillan بودند.
هزینه این تحقیقات توسط:موسسه ملی بهداشت، بنیاد حمایت از نابینایان و بنیاد خانواده
Walsh،بنیاد Lincyو تحقیقات بنیاد شبکیه چشم  تامین شد.

برگرفته از پژوهشكده رويان--->كاربردهاي سلول هاي بنيادي<---


Copyright © 2007-2010| All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان