سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، .
 |  | English |  | homepage | Today:


بيماري‌هاي چشم

سلول‌هاي‌ بنيادي اپي‌تليوم‌ قرنيه‌، به‌ مقدار فراوان‌ در ناحيه‌ ليمبوس‌ يعني‌ حد فاصل‌ بين‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ قراردارند. درواقع‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ منبع‌ اصلي‌ ترميم‌ اپي‌تليوم‌ قرنيه‌ در جراحات‌ و حالات‌ طبيعي هستند كه هرگاه‌ ‌ به‌ طور جزئي يا كلي‌ تخريب‌ شوند، سطح ‌قرنيه‌ با سلول‌هاي‌ اپي‌تليالي‌ ملتحمه‌ همراه‌ با سلول‌هاي‌ جامي پوشانده‌ مي‌شود و استروماي‌ قرنيه‌ دچار التهاب‌ مزمن‌ مي‌گردد. اين‌ علائم‌ پاتولوژيكي‌ فرايند conjunctivalisation را نشان‌ مي‌دهد و اساس‌ تشخيص،‌ تعدادي‌ از بيماري‌هاي‌ قرنيه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ نقصان‌ سلول‌هاي بنيادي‌ ليمبال‌ است. پيوند سلول‌هاي بنيادي خودي و يا غيرخودي‌ ليمبال‌ براي‌ بازيابي‌ ديد و تشكيل‌ سطح‌ طبيعي‌ قرنيه‌ در اين افراد ضروري‌ است. مطالعات‌ باليني و تجربي‌ اخير نشان‌ داده‌اند‌  مي‌توان‌ سلول‌هاي‌ ليمبال‌ را بر پرده‌ آمينوني‌ انساني تكثير داد و براي‌ بازيابي‌ ديد افراد با نقصان‌ سلول‌ بنيادي ليمبال‌ استفاده‌ كرد.

 

منبع : پژوهشكده رويان--->كاربردهاي سلول هاي بنيادي<---


Copyright © 2007-2010| All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان